• darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur zoals die zich openbaart aan onze manier van vragen stellen" (Werner Heisenberg)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Think about how about how you feel and feel about how you think" (Marijke Lingsma, Aty Boers)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Hoe je zou moeten omgaan met angsten en verdriet? Op precies dezelfde manier als je omgaat met vreugde en geluk. Simpelweg ervaren, zonder je er tegenaan te bemoeien" (Erik van Zuydam)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "There are no such things as organisations. There are only people who behave" (Bron onbekend)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Als ik zeg ‘ik ken jou’, bedoel ik dat ik een beeld van je heb gemaakt" (Marijke Lingsma, Aty Boers)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "If everything is running smoothly, the organization is in trouble" (Kenneth J. Gergen)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Hoe zouden de dingen over ons denken?" (Herman van Veen)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Geen distinctie zonder distinctor" (Bron onbekend)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Soms roep ik mijn ikken bij elkaar. En als ik vraag: 'hé, welke ik is eigenlijk waar'? 'Ik, ik, ik' roepen mijn ikken dan door elkaar" (Harrie Jekkers)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Het gaat niet zozeer om de organisatie van de productie, maar om de productie van de organisatie" (Henk van Dongen)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Situations defined as different, are real in their consequences" (William Thomas)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Een team met alleen winnaars maakt nog geen winnend team" (Marijke Lingsma, Aty Boers)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "SUPEROPLOSSINGEN! Oplossingen die zo goed zijn dat ze aan meer dan alleen het probleem een einde maken" (Paul Watzlawick)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Kinderen zijn kleine mensen, mensen zijn grote kinderen" (Onorato Fava)

Om je zo goed mogelijk te informeren over wat je van mij kunt verwachten, informeer ik je op deze pagina over de tarieven en de voorwaarden waaronder ik werk. Heb je na het lezen hiervan vragen, neem dan gerust contact met me op.

Ik lever verschillende diensten, waaronder psychosociale therapie, personal coaching, teamcoaching en training. Mijn tarieven verschillen per dienst en zijn voor particulieren lager dan voor zakelijke cliënten. Informeer naar het actuele tarief via het contactformulier of bel 06 4304 8202.

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die ik lever, zowel aan particuliere als zakelijke cliënten. Ik ga ervan uit dat je hiermee instemt op het moment dat je je aanmeldt of om een aanbieding vraagt. Mocht je andere voorwaarden met mij willen afspreken, dan kan dat alleen vooraf en met schriftelijke instemming van beide partijen. Tenzij anders aangegeven gelden alle voorwaarden zowel voor individuele als voor organisatiebegeleiding.

Samenwerken aan jouw doelen
Als je mij inhuurt werken we samen aan de doelen die voor jou belangrijk zijn en het leerproces dat daarbij hoort. Ik vind het belangrijk om helderheid te hebben over jouw en mijn rol en over verwachtingen over de mogelijke uitkomsten van onze samenwerking. Ik begeleid je tijdens je leerproces door jou:

 • Verheldering te geven over problemen die je ervaart en mogelijke ontwikkel- of oplossingsrichtingen daarbij;
 • Inzicht te bieden in patronen die je ervaart ‘in jezelf’ of in relatie met anderen. Bij organisatiebegeleiding gaat dat vaak over communicatiepatronen binnen teams of tussen organisatieonderdelen;
 • Praktische tips en achtergrondkennis te geven;
 • Te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden of ander gedrag. Dit doe ik bijvoorbeeld met oefeningen en suggesties voor de periode tussen de sessies. Bij organisatiebegeleiding stemmen we voorafgaand aan de eerste sessie een maatwerkprogramma af.

Van jou verwacht ik dat je je inzet voor jouw leerproces en de doelen die we hebben afgesproken, zowel tijdens de sessies als daarbuiten. Concreet betekent dit dat je:

 • Jezelf positieve doelen stelt die jouw leven op de een of ander manier vergemakkelijken of verrijken. Bij organisatiebegeleiding zijn dat vaak doelen die de communicatie en samenwerking verder verbeteren;
 • Eerlijk naar jezelf kijkt om er zo achter te komen wat maakt dat je ‘doet wat je doet’;
 • Bereid bent om te experimenteren met vaardigheden en ander gedrag;
 • Feedback, tips en suggesties tijdens de begeleiding constructief gebruikt om zo te werken aan het bereiken van jouw doelen.

Individuele begeleiding of organisatiebegeleiding biedt geen wondermiddelen. Mocht je verwachten dat je na afloop voorgoed van je klachten verlost bent en een moeiteloze toekomst tegemoet gaat, dan loop je kans in oude gewoontes te vervallen. Wanneer je bewust en actief verantwoordelijkheid neemt voor jouw leerproces, dan zal mijn begeleiding je handvatten geven om dat proces te vergemakkelijken. Natuurlijk staan we regelmatig stil bij hoe het gaat, zodat we dingen anders kunnen doen als dat nodig is.

Locatie
De locatie voor individuele begeleiding is De Stadstuin, locatie 2.8, gevestigd aan: Kaap Hoorndreef 66 te Utrecht.

Organisatiebegeleiding vindt plaats op de vestigingslocatie van jouw organisatie of op een door jouw organisatie beschikbaar gestelde andere locatie. In beide gevallen bespreken we vooraf de voorwaarden waar de locatie aan moet voldoen zodat we daar goed kunnen werken.

Facturatie, aanpassing tarieven en vergoeding door zorgverzekeraars
Ik factureer alle sessies per keer en achteraf. De betalingstermijn is uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum. Als de begeleiding langer duurt dan 1 jaar, behoud ik me het recht voor om de tarieven aan te passen aan de actuele tarieven voor nieuwe cliënten.

Normaal gesproken worden alle sessies in rekening gebracht. Bij individuele begeleiding zijn hierop twee uitzonderingen:

 1. Als jij tijdens onze eerste sessie onvoldoende vertrouwen ervaart in onze samenwerking stoppen we de begeleiding en wordt de sessie niet in rekening gebracht. We bespreken dit tijdens de eerste sessie;
 2. Mocht ik tijdens onze eerste sessie tot het oordeel komen dat je beter af bent bij een andere begeleider dan geef ik dat aan. Ook dan stoppen we de begeleiding en wordt de sessie niet in rekening gebracht.

In alle andere gevallen gaan we een overeenkomst aan op het moment dat we een afspraak maken voor de tweede sessie. Deze algemene voorwaarden zijn op die overeenkomst van toepassing. Alle sessies, inclusief de eerste, worden dan in rekening gebracht.

Meerdere zorgverzekeraars bieden een gedeeltelijke vergoeding voor psychosociale therapie. Dat geldt voor particuliere cliënten en is afhankelijk van de dekking en de polisvoorwaarden van jouw aanvullende zorgverzekering. Deze vergoeding valt dan onder de alternatieve geneeswijzen en wordt rechtstreeks aan jou uitgekeerd. Van mij ontvang je een factuur voor het hele bedrag. Voor deze vergoeding heb je geen verwijzing van de huisarts nodig. Kijk op www.nvpa.org of informeer rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar of en hoeveel je verzekeraar vergoedt. Wanneer je contact opneemt met je zorgverzekeraar, vraag dan of ze een contract hebben met het NVPA (Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen). Ik ben aansloten bij het NVPA (lidnummer 101789). Noem ook mijn persoonlijke AGB-code 90115853.

Verschuiven en annuleren
Je kunt afgesproken sessies onder de volgende voorwaarden verschuiven of annuleren:

 • Verschuivingen of annuleringen kun je op werkdagen doorgeven. Dit kan per telefoon (06 4304 8202) of per mail (post@joostvanandel.nl);
 • Je kunt sessies kosteloos verschuiven of annuleren tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak;
 • Als je de verschuiving of annulering tussen de 48 en 24 uur voorafgaand aan de afspraak doorgeeft, breng ik de sessie voor 50% in rekening;
 • Als je de verschuiving of annulering korter dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak doorgeeft, breng ik de sessie volledig in rekening. Dat doe ik ook met een afgesproken sessie waar je zonder afmelding geen gebruik van maakt;
 • Als je een verschuiving of annulering in het weekend of op een officiële feestdag doorgeeft, dan geldt het begin van de eerstvolgende officiële werkdag (09:00 uur) als het moment waarop ik je verschuiving of annulering heb ontvangen.

Vertrouwelijkheid, vastlegging gegevens en klachten

 • Alle informatie die tijdens de begeleiding aan de orde komt, zal ik vertrouwelijk behandelen. Ik werk volgens de Ethische Code voor begeleiders van Phoenix Opleidingen.
 • Om de overeenkomst uit te voeren leg ik gegevens van jou vast. Ik heb daarover mijn werkwijze en een privacyverklaring beschreven.
 • We staan tijdens de sessies regelmatig stil bij onze samenwerking en het werken aan de afgesproken doelen. Mocht je ondanks dat niet tevreden zijn dan ga ik daarover graag met je in gesprek. Als dat niet tot een oplossing leidt, dan kun je over de dienst psychsociale therapie een klacht indienen bij het NVPA (Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen). Mocht je niet tevreden zijn over die klachtafhandeling dan kun je terecht bij de geschillencommissie van het SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Ik ben daar aangesloten onder nummer 10766. Voor klachten over andere diensten dan psychosociale therapie kun je terecht bij de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen, waar ik deelnemer van ben.

Aansprakelijkheid
Ik ben alleen aansprakelijk voor directe schade van jou, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van mij. Als ik ben uitgegaan van gegevens die ik van jou heb ontvangen, die onjuist of onvolledig zijn, dan ben ik niet aansprakelijk voor schade die daar mogelijk door is ontstaan. Mijn aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar in dat geval uitkeert. De in dit artikel opgenomen beperkingen van mijn aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van mijn kant.

Nietigheid en toepasselijk recht

 • Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 • Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is het Nederlands recht van toepassing.

 

6-8-2021